Na svakom hard disku firmware dodeljuje određenu količinu sektora svakoj glavi (interleaved zone), pa tako npr. prvih 32.000 sektora pripada glavi 0, sledećih 32.000 sektora glavi 1 itd.